Miljö
Vårt mål är att bli en ledande, hållbar spelar inom infrastruktur som kan svara på de nya krav som samhället ställer på minskad energianvändning och snabbare transporter.

Vi arbetar förebyggande
Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som lägsta nivå, men arbetar ständigt för att överträffa de krav som ställs på vår verksamhet. Genom att identifiera både företagets övergripande och varje projekts aktuella miljöaspekter minimerar vi vår miljöpåverkan. De maskiner och fordon vi använder uppfyller gällande krav och i alla våra projekt har vi en nödlägesberedskap för att konsekvenserna av en oönskad händelse kan minimeras.

Vår personal har hög kompetens
Vår personal har hög kompetens vilket skapar goda förutsättningar för ett förebyggande och utvecklande miljöarbete.

Plats- och projektspecifik introduktion och information kopplad till de för arbetsplatsen aktuella miljöaspekterna är obligatoriskt för alla som deltar i våra projekt.

Vi ställer krav på våra samarbetspartners och leverantörer
Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan i alla led och ställer därför samma höga krav på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners.

Vi vill ständigt bli bättre
Vi kontrollerar och följer upp vår verksamhet genom miljöronder där avvikelser från dessa dokumenteras, utreds och följs upp.

Medarbetare rapporterar avvikelser, tillbud och olyckor som sker i verksamheten samt delar med sig av lärdomar från sina misstag. Genom att vara transparenta blir våra misstag en tillgång vilket leder till att ständiga förbättringar blir en naturlig del i vår verksamhet.


Daniel Pettersson
, VD
2 oktober 2019

Infrakraft arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljö
Så jobbar vi med vår säkerhets- och arbetsmiljöpolicy