Spot Nordlandsbanan
Infrakraft hållbarhetsrapport visar vårt hållbarhetsarbete, våra strategier och vårt bidrag till en hållbar bygg- och anläggningsbransch. Det är ett viktigt dokument både för våra medarbetare och vår omvärld och som även visar vårt framåtriktade jobb med mål är framtiden.

I vårt arbete vill vi skapa värden, för människor, för miljön och för infrastrukturen och vi ska bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Vår mission är att utveckla och bygga grönare, snabbare och säkrare infrastruktur. Vi kan inte arbeta för att nå alla 17 mål som FN satt upp, men vi kan bidra till arbetet för att nå några av dem. Vi har därför identifierat de mål vi kan bidra till och de målen passar också in i vår vision: Alltid lite bättre för människa, miljö och infrastruktur.

De globala hållbarhetsmål vi jobbar för är:

Människa

  • Mål 5 – Jämställdhet
  • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Infrakraft är en arbetsgivare som månar om våra anställda. Vi ska  vara en arbetsgivare som bidrar till ökad mångfald och jämställdhet i vår bransch. Våra anställda ska alltid komma hem, hela och rena, och verkligen se fram emot att gå till jobbet nästa dag.

Miljö

  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Vår verksamhet påverkar vår omgivning. Genom ökade insatser för cirkulärt byggande, återanvändning och insatser för att främja den biologiska mångfalden kan vi verka för att vår påverkan på omgivning minskar.

Vi minskar vår negativa klimatpåverkan genom aktivt arbete med att förbättra vår fordonspark samt genom åtgärder för att minimera transportarbetet i våra entreprenader.

Infrastruktur

  • Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Vår verksamhet bidar till snabbare, säkrare och grönare infrastruktur. Genom våra anställdas drivkraft och innovationsglädje utvecklar vi infrastrukturen och bidrar till hållbara städer och samhällen.

Här kan du läsa hela Hållbarhetsrapporten. Den har upprättats i enlighet med svensk lagstiftning om hållbarhetsrapportering (Årsredovisningslagen 6 kap 10-14 §§).

Borås-Hillared
Dokument
Infrakrafts hållbarhetsrapport