Vår miljöpolicy och säkerhet- och arbetsmiljöpolicy ger vägledning för samtliga medarbetare kring hur hållbarhetsarbetet ska fungera och vilka värderingar vi står för. Detta är våra styrdokument men också en övergripande riktning under alla jobb som vi gör.

Det går inte att komma ifrån att vår verksamhet påverkar miljön. Men vi strävar alltid efter att göra de bästa valen för miljön, både i den dagliga verksamheten och i långsiktiga perspektiv. Här kan du läsa mer om vår Miljöpolicy samt vår Säkerhets- och arbetsmiljöpolicy.


Infrakrafts miljöpolicy

Vårt mål är att bli en ledande, hållbar spelar inom infrastruktur som kan svara på de nya krav som samhället ställer på minskad energianvändning och snabbare transporter.

Vi arbetar förebyggande
Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som lägsta nivå, men arbetar ständigt för att överträffa de krav som ställs på vår verksamhet. Genom att identifiera både företagets övergripande och varje projekts aktuella miljöaspekter minimerar vi vår miljöpåverkan. De maskiner och fordon vi använder uppfyller gällande krav och i alla våra projekt har vi en nödlägesberedskap för att konsekvenserna av en oönskad händelse kan minimeras.

Vår personal har hög kompetens
Vår personal har hög kompetens vilket skapar goda förutsättningar för ett förebyggande och utvecklande miljöarbete.

Plats- och projektspecifik introduktion och information kopplad till de för arbetsplatsen aktuella miljöaspekterna är obligatoriskt för alla som deltar i våra projekt.

Vi ställer krav på våra samarbetspartners och leverantörer
Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan i alla led och ställer därför samma höga krav på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners.

Vi vill ständigt bli bättre
Vi kontrollerar och följer upp vår verksamhet genom miljöronder där avvikelser från dessa dokumenteras, utreds och följs upp.

Medarbetare rapporterar avvikelser, tillbud och olyckor som sker i verksamheten samt delar med sig av lärdomar från sina misstag. Genom att vara transparenta blir våra misstag en tillgång vilket leder till att ständiga förbättringar blir en naturlig del i vår verksamhet.


Daniel Pettersson
, VD
25 mars 2019


Infrakrafts säkerhets- och arbetsmiljöpolicy

Vårt mål är att bli en ledande, hållbar spelar inom infrastruktur som kan svara på de nya krav som samhället ställer på minskad energianvändning och snabbare transporter. För att lyckas med detta är våra medarbetare vår viktigaste resurs.

Vi arbetar säkert eller inte alls
Säkerhet är vår högsta prioritet! Vi arbetar för att ingen skall drabbas av faror, skador eller ohälsa till följd av vår verksamhet. Hos oss är säkerhetsarbetet dynamiskt och vi strävar ständigt efter att utveckla säkerheten på arbetsplatsen. Genom detta präglas vi av en kultur där det viktigaste är säkerheten och en strävan efter förbättring.

Vi arbetar förebyggande
Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som lägsta nivå, men arbetar ständigt för att överträffa de krav som ställs på vår verksamhet. Genom löpande riskanalyser och ett kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) säkerställer vi att risker minimeras och att våra arbeten är väl planerade. Med väl planerade arbeten säkerställer vi att det är ordning och reda på arbetsplatsen och att rätt skyddsbarriärer används. All personal och utrustning, inklusive inhyrda maskiner och verktyg, uppfyller alltid gällande krav.

Vår personal har hög kompetens
Vår personal har hög yrkeskompetens, vilket inkluderar stor kompetens inom säkerhet och arbetsmiljö vilket skapar goda förutsättningar för ett förebyggande och utvecklande säkerhetsarbete. Detta säkerställs genom återkommande säkerhetsutbildningar och löpande hälsokontroller.

Plats- och projektspecifik introduktion och information kopplad till arbetsmiljö och säkerhet är obligatoriskt för alla som deltar i våra projekt.

Vi ställer krav på våra samarbetspartners
Vi ställer samma höga krav på underentreprenörer och inhyrd personal som på vår egen när det gäller kompetens, genomförda hälsokontroller och högt säkerhets- och arbetsmiljötänk.

Vi vill ständigt bli bättre
Vi kontrollerar och följer upp vår verksamhet genom arbetsplatskontroller och skyddsronder där avvikelser från dessa dokumenteras, utreds och följs upp.

Medarbetare rapporterar avvikelser, tillbud och olyckor som sker i verksamheten samt delar med sig av lärdomar från sina misstag. Genom att vara transparenta blir våra misstag en tillgång vilket leder till att ständiga förbättringar blir en naturlig del i vår verksamhet.

 

Daniel Pettersson, VD
2 oktober 2019