Infrakraft arbetsmiljöpolicy
Vårt mål är att bli en ledande, hållbar spelare inom infrastruktur som kan svara på de nya krav som samhället ställer på minskad energianvändning och snabbare transporter. För att lyckas med detta är våra medarbetare vår viktigaste resurs.

Vi arbetar säkert eller inte alls
Säkerhet är vår högsta prioritet! Vi arbetar för att ingen skall drabbas av faror, skador eller ohälsa till följd av vår verksamhet. Hos oss är säkerhetsarbetet dynamiskt och vi strävar ständigt efter att utveckla säkerheten på arbetsplatsen. Genom detta präglas vi av en kultur där det viktigaste är säkerheten och en strävan efter förbättring.

Vi arbetar förebyggande
Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som lägsta nivå, men arbetar ständigt för att överträffa de krav som ställs på vår verksamhet. Genom löpande riskanalyser och ett kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) säkerställer vi att risker minimeras och att våra arbeten är väl planerade. Med väl planerade arbeten säkerställer vi att det är ordning och reda på arbetsplatsen och att rätt skyddsbarriärer används. All personal och utrustning, inklusive inhyrda maskiner och verktyg, uppfyller alltid gällande krav.

Vår personal har hög kompetens
Vår personal har hög yrkeskompetens, vilket inkluderar stor kompetens inom säkerhet och arbetsmiljö vilket skapar goda förutsättningar för ett förebyggande och utvecklande säkerhetsarbete. Detta säkerställs genom återkommande säkerhetsutbildningar och löpande hälsokontroller.

Plats- och projektspecifik introduktion och information kopplad till arbetsmiljö och säkerhet är obligatoriskt för alla som deltar i våra projekt.

Vi ställer krav på våra samarbetspartners
Vi ställer samma höga krav på underentreprenörer och inhyrd personal som på vår egen när det gäller kompetens, genomförda hälsokontroller och högt säkerhets- och arbetsmiljötänk.

Vi vill ständigt bli bättre
Vi kontrollerar och följer upp vår verksamhet genom arbetsplatskontroller och skyddsronder där avvikelser från dessa dokumenteras, utreds och följs upp.

Medarbetare rapporterar avvikelser, tillbud och olyckor som sker i verksamheten samt delar med sig av lärdomar från sina misstag. Genom att vara transparenta blir våra misstag en tillgång vilket leder till att ständiga förbättringar blir en naturlig del i vår verksamhet.

 

Daniel Pettersson, VD
2 oktober 2019

Väg
Miljö
Läs mer om hur vi jobbar med vår miljöpolicy