Vi bygger ut 7 kilometer av E20 mellan Vilan – Dalaån till mötesfri landsväg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Arbetet påbörjades i februari 2020 och planeras pågå till våren 2022.

Vilan – Dalaån är en del av utbyggnaden av E20 förbi Skara och den större utbyggnaden av E20 till mötesfri väg genom hela Västra Götaland.

På en del av sträckan breddas den befintliga vägen till fyra körfält, två i vardera riktningen, och på en del blir det 1+1-väg med mitträcke.

Idag är den aktuella vägsträckan en ej mötesseparerad landsväg, cirka 12-13 meter bred, med en högsta tillåten hastighet på 80 km/tim. Korsningarna med de allmänna vägarna 2740 och 2736/2741 ska byggas om till planskilda korsningar. Enskilda vägar ska byggas om för att göra det möjligt att stänga ett stort antal mindre anslutningar. Efter ombyggnaden ska det inte finnas några korsningar kvar i plan och sträckan kommer att få föreslagen hastighet 100 km/tim.

En större passage för djur skapas också på sträckan, där E20 passerar Skaraberg. Det minskar den barriäreffekt som uppstår av att hela sträckan förses med viltstängsel.

FAKTA

Startdatum: Februari 2020

Slutdatum: Hösten 2021

Plats: Skara

Omfattning: Ombyggnad av väg E20 till 1+1 och 2+2 väg med mittseparering, tre broar, två planfria korsningar, bullerskydd mm.

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 170 MSEK

Område: Anläggning

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.