Vi ska bygga en ny mötesstation vid Ombenning mellan Snyten och Fagersta C i Fagersta kommun.

Godsstråket genom Bergslagen är ett huvudstråk för godstrafiken till och från Norrland. Förutom för genomgångstrafiken mellan norra och södra Sverige, är banan också ett viktigt stråk för godstrafiken till och från Bergslagen.

Den enkelspåriga delen Storvik-Frövi är i nuläget mycket hårt belastad, och vi förväntar oss att trafiken kommer att öka ännu mer framöver. Då kommer vi att behöva köra fler godståg, men med dagens infrastruktur är möjligheten att utöka antalet tåg mycket begränsad. Det höga kapacitetsutnyttjandet leder också till långa res- och transporttider eftersom tågen tappar tid vid tågmöten.

Syftet med de kapacitetshöjande åtgärderna mellan Storvik och Frövi är att skapa utrymme för mer godstrafik samt att förbättra transportkvaliteten för befintliga tåg, och därmed kunna möta framtida trafikbehov.

Platschef:
Pär Tingström

FAKTA:

Startdatum: April 2020

Slutdatum: Oktober 2021

Plats: Ombenning, Västmanland

Omfattning: Mark -och BEST-arbeten samt anläggande av ny väg

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma:  83,7 msek

Område: Anläggning och järnväg

Kontaktperson