Spårbytartåget vid Kroppkärrssjön i Karlstad
Infrakraft genomförde på uppdrag av Trafikverket spår- och växelbyte på sträckan Kil-Laxå.

Projektet var en totalentreprenad och omfattade spårbyte och ballasterning på större delen av sträckan som mäter ca 120 km mellan Kil – Laxå. Tio spårväxlar byttes ut till robustare och driftsäkrare växlar som behöver mindre underhåll.

Längs järnvägen finns även ett antal järnvägsbroar där vi bytte ut ballasten i så kallade trågbroar och inspekterade insidan av trågen. Dessutom målades vissa delar av broarnas stålkonstruktion om. Samtidigt som dessa arbeten utfördes rensades banketten från makadam och finmaterial och avvattningsåtgärder genomfördes.

Arbetena utfördes i två huvuddelar 2022 och 2023. Arbetet ska vara tillgängligt för slutbesiktning 2023-10-20.

FAKTA

Startdatum: 2022/2023

Slutdatum: 2023-10-20

Plats: Kil – Laxå

Omfattning: Spårbyte och växelbyte

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 343 MSEK

Område: Järnväg

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.