Spårbytartåget vid Kroppkärrssjön i Karlstad
Infrakraft genomför på uppdrag av Trafikverket spår- och växelbyte på sträckan Kil-Laxå.

Projektet är en totalentreprenad och omfattar spårbyte och ballasterning på större delen av sträckan som mäter ca 110 km mellan Kil – Laxå. Fem spårväxlar byts ut till robustare och driftsäkrare växlar som behöver mindre underhåll.

Längs järnvägen finns även ett antal järnvägsbroar som ska ses över. Det innebär att vi byter ut ballasten i så kallade trågbroar och inspekterar insidan av trågen. Dessutom ska delar av broarnas stålkonstruktion målas om. Samtidigt som dessa arbeten utförs så ska banketten rensas från makadam och finmaterial och avvattningsåtgärder genomföras.

Arbetena utförs i två huvuddelar 2022 och 2023. Arbetet ska vara tillgängligt för slutbesiktning 2023-10-20.

Du kan följa arbetet i våra sociala medier.

FAKTA

Startdatum: 2022/2023

Slutdatum: 2023-10-20

Plats: Kil – Laxå

Omfattning: Spårbyte och växelbyte

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 343 MSEK

Område: Järnväg

Kontaktperson