Infrakraft har nu avslutat arbetet med Vikenförbindelsen Etapp 1 och 2 och fått förtroendet att fortsätta med Etapp 3.

Projektet innefattar markarbeten i utmanande stads och trafikmiljö. Etapp 3 sträcker sig från den nya cirkulationen i Viken, upp på Klaraborgsgatan mot Karl IX-korsningen. Sedan fortsätter etappen på Hamngatan mot öster och avslutas med en ny cirkulation i nivå med busstationen.

Etappen innefattar ledningsarbeten med en stor pumpstation för dagvatten för att säkra upp Klaraborgsviadukten. Södra delen av Karl IX (rödljus-korsningen) skall byggas om med ny överbyggnad och nytt system för trafiksignal.

På Hamngatan mot resecentrum kommer körfälten göras om så att bussen prioriteras.

Etappen innehåller också utmanande schakter i närhet till befintliga broar och kaj samt stor mängder ytskiktsarbeten.

Projektet syftar på att flytta genomfartstrafiken från Hamngatan till Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan.

Arbetet startar omgående och kommer slutföras kring hösten 2022.

FAKTA

Startdatum: Oktober 2020

Slutdatum: November 2022

Plats: Karlstad

Omfattning: Markarbeten i utmanande stads- och trafikmiljö.

Kontraktssumma: 250 MSEK

Beställare: Karlstads kommun

Område: Anläggning