Biologisk mångfald. före och efter

Den 22 maj är det ”Internationella dagen för biologisk mångfald”, en dag som instiftades av FN 1993 för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. I många av de projekt vi genomför har vi möjlighet att gynna den biologiska mångfalden. Några exempel på åtgärder vi genomfört de senaste åren är en damm för salamandrar, lekplatser för havsöring, bihotell, fågelholkar för den rödlistade arten stare och sandblottor för insekter.

Vi har också tagit initiativ till att bygga boplattform för fiskgjuse, i toppen på en gammal kontaktledningsstolpe.

Alla gånger har vi inte samma möjlighet att genomföra åtgärder för den biologiska mångfalden. Vår beställare kan ha andra tankar kring åtgärder och vad som är ok att göra i och intill deras anläggningar. Vår målsättning är därför att ta initiativ till åtgärder som gynnar biologisk mångfald. Om vi är kreativa och initierar åtgärder så kommer i varje fall några av dem att genomföras. Vår målsättning är att ta fram idéer för att gynna biologisk mångfald i många fler projekt framöver.

Biologisk mångfald före

Före: Botten är relativt enformig, lerig och vattendraget är bitvis nästan helt igenvuxet.

Efter: Nu med sten och grus utlagt i och vid sidan av bäckfåran. Nu är det en varierande strömhastighet, blandad bottenstruktur med större stenar och lämpligt lekmaterial för havsöring. Stubben till vänster har brutits upp på annan plats i projektet och är nu en del av en faunadepån.


Publicerat: 22 maj, 2024