Järnvägsarbetare

Projektet är en totalentreprenad och omfattar spårbyte och ballasterning på större delen av sträckan som mäter ca 110 km mellan Kil – Laxå. Fem spårväxlar byts ut till robustare och driftsäkrare växlar som behöver mindre underhåll.

Längs järnvägen finns även ett antal järnvägsbroar som ska ses över. Det innebär att vi byter ut ballasten i så kallade trågbroar och inspekterar insidan av trågen. Dessutom ska delar av broarnas stålkonstruktion målas om. Samtidigt som dessa arbeten utförs så ska banketten rensas från makadam och finmaterial och avvattningsåtgärder genomföras.

Arbetena inleds inom kort och utförs i två huvuddelar 2022 och 2023. Arbetet ska vara tillgängligt för slutbesiktning 2023-10-20.

Kontraktssumman uppgår till 343 miljoner kronor och nu väntar de sedvanliga 10 dagarna innan kontrakt kan tecknas.


Publicerat: 27 oktober, 2021